Rybársky poriadok
štrkoviska Lőkösháza

Každý je povinný s rybami zaobchádzať šetrne a podľa poriadku!

 • Na jazere sa nachádzajú 3 lovné miesta, ktoré je možné rezervevovať od 1.mája do 31.decembra, a to v turnusoch od pondelok-nedeľa, pondelok-štvrtok alebo štvrtok-nedeľa.
 • Cena rezervácie za 3 noci je 20.000 HUF/osoba, za 6 nocí 40.000 HUF/osoba. Cena obsahuje povolenku k rybolovu, poplatok za používanie elektriny a poplatok za používanie sprchy.
 • Každé lovné miesto musia obsadiť minimálne dvaja loviací.
 • V prípade rezervácie na 3 nocí je potrebná úhrada zálohy v hodnote 15.000 HUF/osoba, v prípade rezervácie na 6 nocí je potrebná úhrada zálohy v hodnote 30.000 HUF/osoba. Záloha sa uhrádza formou bankového prevodu, a to po potvrdení rezervácií zo strany správcu. Do správy prevodu prosíme udať meno loviacého, jeho adresu, názov lovného miesta a termín pobytu.
 • V prípade ak si želáte rezerváciu stornovať, tak je to potrebné vykonať minimálne 30 dní pred plánovaným príchodom. V opačnom prípade je zálohá nevratná. 
 • Revír sa nachádza v blízkosti štrkoviska v prevádzke, preto každého prosíme na dodržiavanie pravidiel!
 • Pohybovať a zdržiavať sa je povolené jedine na vyznačených lovných miestach a na komunikáciách k lovným miestam.
 • Opustenie lovného miesta je každý povinný správcovi vopred oznámiť. Na správcovu žiadosť je každý povinný umožniť nahliadnutie do tašiek a do voziediel.
 • Revír je možné opustiť jedine cez hlavný vstup v čase od 7:00 do 16:00.
 • Revír je monitorovaný kamerovým systémom.
 • Odpadky nahromadené počas lovu je potrebné umiestniť do zberného miesta, ktoré je na zber odpadkov vyčlenené (nachádza sa pri hlavnom vstupe). Rybárske miesto a jeho okolie je po ukončení lovu nutné opustiť v čistote, bez odpadkov.
 • Kúpanie v jazere je zakázané!
 • Pranie, umývanie nádob v jazere je zakázané!
 • Osobe pod vplyvom nadmerného množstva alkoholu môže správca jazera rybolov prerušiť a nariadiť mu okamžité opustenie revíru!
 • Poriadok na jazere, ako aj pokyny porybného, musí každý návševník jazera (neloviacé osoby) striktne dodržiavať. 
 • K zakúpeniu dennej povolenky je potrebné sa preukázať s platným občianským preukazom a s platným maďarským štátnym rybárskym lístkom. 
 • Povinnou výbavou loviacého je kvalitná a dostatočne veľká podložka pod úlovky, dezinfekcia, kvalitný kaprársky podberák s hustými očkami (dĺžka ramien min. 80cm) a 3 ks plávajúcich sakov k prechovávaniu úlovkov. Túto výbavu je loviaci pri kúpe povolenky povinný predložiť.
 • Pred návštevou jazera je povinná rezervácia lovného miesta. Rezerváciu lovného miesta je možné zaslať formou správy cez kontaktný formulár, ktorý najdete na stránke. Obsadenosť lovných miest si môžete overiť na našej stránke - pre každé lovné miesto zvlášť. Pre každé lovné miesto sa vám zobrazi kalendár, ktorý znázorňuje obsadenosť daného lovného miesta. Pred návštevou jazera je povinná rezervácia lovného miesta.
 • Deň pred príchodom je hosť povinný informovať o čase príchode na tel.čísle: 0036704221611
 • K rybolovu je oprávnená jedine osoba so zakúpenou povolenkou. Povolenka je neprenosná. Na každej udici sa môže loviť jedine s jedným háčikom.
 • Osvetlenie lovných miest v noci je povinné!
 • Používanie spletanej šnúry ako šokovej šnúry je zakázané! Spletanú šnúru je možné použiť jedine ako nadväzec, a to v maximálne v dĺžke 50 cm.
 • Používanie olovenej (leadcore) šnúry je zakázané!
 • Používanie šokovéj šnúry z monofilu (priemer: 0,40mm-0,50mm, dĺžka: 20m-40m) je povinné!
 • Je povolené používanie jedine takých montáži, z ktorých v prípade pretrhnutia môže olovo z montáže skĺznúť.
 • Zavážanie montáži a používanie sonarov je povolené.
 • Označovanie lovných miest je povolené. Môžu sa používať H bójky a tyčovky. Tieto prostriedky je loviaci po ukončení lovu povinný z vody odstrániť. Maximálny počet bójok je jedna bójka na každú udicu.
 • Poúžívanie zavážacej loďky je povolené.
 • Zdolávanie je povolené jedine z člnu! Správca môže v prípade extremného počasia udeliť výnimku na zdolávanie z brehu.
 • Zákaz vkladania úlovku do člna. Ulovené ryby je povolené jedine šetrne vláčit (pomalým tempom) popri člne v sieti podberáku, hlavou vpred.
 • Na každom lovnom mieste musí byť minimálne 1 čln na každé 4 prúty.
 • Preájom člnov je možná, avšak v obmedzenom množstve.
 • Používanie záchrannej vesty je povinné!
 • Používanie surového partiklu a nekvalitného kŕmenia je striktne zakázané!
 • Loviť dravé ryby je zakázané. V prípade úlovenia dravej ryby je potrebné rybu okamžite pustiť späť.
 • Je zakázane úlovky značiť alebo rýbam schválne škodiť!
 • Každú ulovenú rybu je po prípadnej dokumntácií potrebné v čo najkratšom možnom čase pustiť späť. Výnimkou sú úlovky kaprov nad 15kg a amúrov nad 20kg. Tieto úlovky je potrebné šetrne zasakovať do dostatočne hlbokej vody v kvalitnom prechovávacom saku a okamžite kontaktovať správcu, za účelom kontroly obsádky.
 • Úlovené tolstolobíky je zakázané pustiť späť. Úlovok tolstolobíka je môže bezplatne si privlastniť. V prípade, že si loviací neželá úloveného tolstolobíka privlastniť, loviací je povinný kontaktovať správcu a tolstolobíka mu odovzdať.
 • V prípade ak dojde k úhynu alebo k poraneniu ryby kvôli chybe loviacého, tak loviaci je poviný uhradiť náhradu škody vo výške dennej ceny ryby. V opačnom prípade bude správca jazera prípad riešiť formou policajného oznámenia.
 • Národných rybárske predpisy, ktoré nie sú v miestných predpisoch štrkoviska Lőkösháza spomenuté sú tiež v platnosti!
 • Za prípadnú stratu vecí alebo cenností prevádzkovateľ jazera a jeho zamestanci nie sú zodpovední!
 • Za akékolvek osobné zranenie alebo majetkovú škodu prevádzkovateľ revíru a jeho zamestanci nie sú zodpovední!
 • Správca si vyhradzuje právo k udeleniu povolenia k vstupu.
 • Pokyny porybného musí každý návševník jazera striktne dodržiavať. V prípade odhalenia akéhokoľvek porušenia rybárskeho poriadku je každý návštevník o porušení rybarského poriadku povinný ihneď informovať porybného. V prípade nedodržania vyššie uvedených pravidiel budete z areálu vykázaný!